Reklamacje

Jeśli artykuł nie spełnia standardów jakości, można go oczywiście zareklamować w ustawowym terminie gwarancyjnym. Prześlij zakwestionowany towar z krótkim wyjaśnieniem i danymi bankowymi oraz wybierz wygodny dla Ciebie sposób reklamcji. Nie ponosisz w tym przypadku żadnych kosztów przesyłki.

                                       

 

 

 

                                                   WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

                                                                                         ………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

                                                                                                                     Baby-Raj K.Rajewska

                                                                                                                             Polna 41B  

                                                                                                                        63-800 Gostyń

                                                                                                                        babyraj@wp.pl

                                             

 

                                                               REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,

3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

 

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

1) przedstawienia przez Panią/Pana* propozycji w zakresie usunięcia wady albo

2) żądam wymiany towaru na nowy albo

3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;

4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

                                                                                               ……………………………………………………

                                                                                                (imię, nazwisko i podpis Klienta)